Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych i konferencji przez IDG Poland S.A.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa w szkoleniach internetowych (webinariach), konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach, organizowanych w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym miejscu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych należących do Organizatora, zwanych dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych ich uczestników.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Konferencja - zorganizowane przez IDG Poland SA z podaniem daty i miejsca spotkanie, w celu omówienia konkretnej tematyki w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również, debaty, , sympozja, kongresy itp. oraz wszystkie tego rodzaju spotkania organizowane przez IDG Poland S.A. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Szkolenia – zorganizowane przez IDG Poland SA zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również seminaria, webinaria, warsztaty, szkolenia e-lerningowe, itp. oraz wszelkiego rodzaju usługi szkoleniowe organizowane przez IDG Poland SA z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Organizator (IDG Poland SA) - jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Spółkę International Data Group Poland SA, w skrócie IDG Poland SA, z siedzibą przy ul. Twardej 18; 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156196.

Zamawiający
- osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w konferencji lub szkoleniu

Uczestnik - osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji (w przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Uczestnikiem).

Zgłoszenie
- działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na konferencję.

Formularz rejestracyjny - dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie dostarczony do Organizatora .

Potwierdzenie udziału
- e-mail wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie.

Serwis - stworzona przez IDG Poland platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez IDG Poland i/lub jej partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także Serwisem (internetowym) IDG Poland, Portalem (internetowym) IDG Poland, Wortalem (internetowym) IDG Poland oraz Witryną (internetową) IDG Poland.

Zdarzenia losowe- zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne:

 • powódź,
 • pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja,
 • konflikt zbrojny,
 • awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku,
 • zamieszki uliczne,
 • katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie,
 • inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników konferencji w przypadku jej odbycia.

§ 3 Zobowiązania Organizatora

 1. IDG Poland SA organizuje konferencje i szkolenia poprzez swoje redakcje, np. konferencja Computerworld, debata CIO, konferencja Internet Standard.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich konferencji i szkoleń organizowanych przez redakcje, jak również współorganizowanych przez redakcje, a których rejestrację i obsługę Uczestników gwarantuje IDG Poland SA.
 3. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość konferencji i szkoleń zgodnej z jej opisem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji i szkoleń w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych - wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji i szkoleń i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.

§ 4 Zobowiązania Zamawiającego

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Każdy Zamawiający ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik konferencji, szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Organizatora dla danej usługi.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Zamawiającego oraz Uczestnika konferencji i szkolenia Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.

§ 5 Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie może być dokonane elektronicznie (online) na formularzach rejestracyjnych dostępnych na stronie internetowej danej konferencji lub szkolenia.
 2. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w formie dokumentu pdf i przesłanie faksem na numer (22) 321 78 88 lub listem na adres Organizatora (00-105 Warszawa, ul. Twarda 18).
 3. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zarejestrowanie uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na recepcji konferencji, z jednoczesnym dokonaniem opłaty konferencyjnej gotówką, lub poprzez dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu

§ 6 Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń internetowych (webinariów)

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkoleń internetowych, Uczestnicy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet);
  2. przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji cookies.

§ 7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczna do korzystania z Serwisu w pełni. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia.
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona Uczestnika,
  2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres zameldowania na pobyt stały,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c,
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Uczestnika,
  6. adresy elektroniczne Uczestnika
  7. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
 4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Uczestnikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności następujące dane:
  1. płeć
  2. rok, miesiąc, dzień urodzenia
  3. adres e-mail
 5. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 3-4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, szczególnie odnośnie Serwisu, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach pod kątem Serwisu. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.
 8. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje, danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją dla celów marketingu produktów podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie Serwisu, w szczególności na przesyłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem.
 9. Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji (kliknięcie przycisku "Wyślij/Akceptuj/Załóż konto" umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  2. oświadczeniem, że Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.
  3. wyrażeniem przez Uczestnika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych przez IDG Poland S.A. z siedzibą w 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz.883).

§ 8 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału

 1. Zamawiający nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odwołania udziału Uczestnika w konferencji, szkoleniu nie później niż na 3 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia. Odwołanie, aby było skuteczne, winno być przesłane na adres e mailem podany na stronie internetowej konferencji, szkolenia lub faksem na numer (22) 321 78 88. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu. W takim przypadku dokonana opłata konferencyjna jest zwracana na podany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.
 2. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika konferencji, szkolenia. W takim przypadku wpłacona opłata konferencyjna nie jest zwracana.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego odwoła uczestnictwo na 3 lub mniej dni roboczych przed jego rozpoczęciem lub w przypadku niestawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający ponosi pełną opłatę za uczestnictwo zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 4. Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość dotyczącej konferencji lub szkolenia bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawarta Każda ze Stron ma obowiązek zwrócenia tego, co świadczyła jej druga strona, w stanie Niezmienionym.
 5. Termin 10-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu konsumentem w następujących wypadkach:
  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
  2. danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ścisłe związanych z jego osoba,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 9 Warunki płatności

 1. Cena za udział w konferencji, szkoleniu jest podana na stronie internetowej konferencji lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie konferencji.
 2. Uczestnictwo w niektórych szkoleniach organizowanych przez Organizatora jest nieodpłatne. Informacje o tych szkoleniach Organizator zamieszcza na stronach Serwisu.
 3. Jeżeli cena jest uzależniona od terminu zgłoszenia, to o jej wysokości decyduje data wysłania zgłoszenia, a w przypadku zgłoszenia listowego liczy się data nadania w placówce pocztowej.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wystawia fakturę pro forma z podanym terminem płatności, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty na konto bankowe Organizatora konferencji:

  Bank: PKO SA X O/Warszawa;
  Numer Konta: 95 1240 1095 1111 0010 1669 3602
  IDG Poland SA
  ul. Twarda 18,
  00-105 Warszawa
  NIP: 113-00-16-276


 5. Wpisanie na listę uczestników konferencji i szkoleń płatnych następuje po opłaceniu faktury pro forma. Uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o fakcie wpisania na listę uczestników.
 6. Po wniesieniu opłaty konferencyjnej wystawiana jest faktura VAT, która zostaje przesłana na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Wpisanie na listę uczestników konferencji w przypadku dokonania zgłoszenia na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem konferencji następuje po jednoczesnym wniesieniu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Organizatora. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dnia wniesienia opłaty. Dokonanie rejestracji w takiej sytuacji powoduje obciążenie uczestnika pełnymi kosztami konferencji bez prawa złożenia rezygnacji.

§ 10 Własność i prawa autorskie

 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem "Copyright © 1999-2011 IDG Poland Wszelkie prawa zastrzeżone" chronione są prawami autorskimi na rzecz Organizatora. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 4. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 5. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 6. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Uczestnicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.
 7. Uczestnik nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych podmiotów bądź swoich pracowników, chyba, że Strony postanowią inaczej.

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres: rejestracja_pomoc@idg.com.pl bądź pod numerem telefonu 22 321 78 00
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, naprawczych bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Uczestników.
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.e-seminaria.pl/info_event_regulamin.html zmienionego Regulaminu. Organizator zawiadomi o wprowadzeniu zmian, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu zamieszczając odpowiednią informację na stronie www. idg.pl (pod linkiem „Regulamin”) na okres 7 dni oraz wysyłając do Uczestników ww. informacje pocztą elektroniczną.
 8. W stosunku do osób innych niż Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia do konferencji lub szkolenia zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Organizatora, nie wcześniej jednak niż w dniu opublikowania w Serwisie ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 9. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie w sposób określony w pkt. 5 każdy z Uczestnik, którzy dokonali zgłoszenia w konferencji lub w szkoleniu powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po ogłoszeniu zmian Regulaminu przez Uczestnika oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu.
 10. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i w trybie natychmiastowym powiadomić Organizatora o takiej decyzji na adres rejestracja_pomoc@idg.com.pl Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenie Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 11. Uwagi techniczne dotyczące Serwisu należy kierować na adres: rejestracja_pomoc@idg.com.pl
 12. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.e-seminaria.pl/info_event_regulamin.html
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012 r.