Cloud Computing - Perspektywa CIO

Dziekujemy za udzial w eSeminarium

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w eSeminarium Cloud Computing z perspektywy CIO. Prezentacje oraz materiały multimedialne dostepne sa w zakładce prezentacje.


Z perspektywy CIO chmura jest narzędziem zapewniającym większą elastyczność zasobów, szybszy dostęp do najnowszych technologii i lepsze relacje informatyki z biznesem dzięki możliwości szybszej realizacji projektów. Jest to także szansa na szybki rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez dostępność po niskich kosztach najnowszych rozwiązań IT.

Według Gartnera, cloud computing będzie rozwijać się coraz szybciej. Do 2012 r. aż jedna na pięć firm nie będzie już miała własnych zasobów IT, lecz będzie korzystała z zewnętrznych usług IT. Wartość rynku cloud computing będzie rosła w rocznym tempie 28% - z 47 mld USD w 2008 r. do 126 mld USD w 2012 r., zaś w 2013 r. osiągnie wartość 150 mld USD. Popularność chmury bierze się z faktu, że firmy poddane są coraz większej presji cięcia wydatków, przy jednocześnie rosnących wymaganiach dla działów IT. Dla świata IT oznacza to, że rozwiązania cloud computing będą coraz popularniejsze.

Pogląd analityków podziela również Ronald Binkofski, dyrektor działu Business & Marketing Organization w Microsoft Polska:
„Musimy się przyzwyczaić, że usługi dostępne w modelu cloud stanowić będą istotną część naszego informatycznego świata i że każdy z produktów będzie dostępny w cloud, bo z punktu widzenia użytkownika najważniejszy jest serwis, czyli to, co on ostatecznie dostaje”.

Dlaczego Cloud?

IT, jak cała firma, podporządkowane jest strategii całej firmy. Strategia ta w większości przypadków nastawiona jest na poprawę konkurencyjności. Cel ten realizowany jest na ogół na dwa sposoby: poprzez efektywność operacyjną i poprzez efektywność kosztową. Przez efektywność operacyjną rozumiemy szybkość wprowadzania nowych produktów na rynek i wprowadzanie innowacji, natomiast efektywność kosztowa oznacza niższe wydatki inwestycyjne i utrzymaniowe, czyli CAPEX i OPEX.

W jednym i w drugim przypadku – zarówno w kwestii lepszej efektywności i prężności organizacyjnej, jak i w kwestii obniżenia kosztów - cloud jest pomocny organizacji.

Cloud oznacza znacznie szybszą realizację wszystkich projektów, w których zaangażowane jest IT. Zasoby w postaci serwerów, na których uruchamiane są nowe projekty, dostępne są w zasadzie „od ręki”. Także „od ręki” mogą zostać zwolnione, co sprawia, że obniża się poziom ryzyka związany z nieudanymi, ale kosztochłonnymi projektami. Biznesowi, z którym bezpośrednio współpracuje, partneruje i współuczestniczy w projektach informatyka bardzo spodoba się taka elastyczność w podejściu do zasobów. Nareszcie będą mogli z dnia na dzień uruchamiać i testować swoje koncepcje, które poprawiać będą konkurencyjność i zwiększać przychody organizacji. Ronald Binkofski ujmuje tę korzyść następująco: „Centra danych świadczące usługi cloud w praktyce nie mają ograniczeń i klient zawsze korzysta z zakresu, który jest mu potrzebny, kupując w zależności od potrzeb więcej lub mniej usług. Dzieje się to na podobnej zasadzie, na jakiej obecnie nabywa się energię elektryczną. Dzięki temu IT zawsze rozwija się proporcjonalnie do potrzeb biznesu, nie występuje ryzyko, że zasobów będzie za mało, ani ryzyko, że IT zostało przeinwestowane”.

Z drugiej strony mamy wspomnianą efektywność kosztową. Szybkie dodawanie i zwalnianie zasobów to tylko jedna z korzyści. Kolejną jest łatwy dostęp do najnowszych technologii, które udostępnia chmura praktycznie natychmiast, gdy tylko się pojawią, bez konieczności kosztownych i czasochłonnych wdrożeń. Prawdopodobnie największą korzyść odniosą jednak firmy małe i szybkorosnące, będące motorem gospodarki. Dzięki wykorzystaniu chmury publicznej małe przedsiębiorstwa będą mogły nabywać najnowsze usługi informatyczne bez konieczności inwestowania w nie.

Wyższy poziom dojrzałości

Kolejny aspekt korzyści związanych z chmurą to wzrost dojrzałości IT. Stanie się tak w efekcie standaryzacji. IT, z punku widzenia zarządzania całym przedsiębiorstwem, stanie się kosztowo bardziej przewidywalne, a zatem łatwiejsze w zarządzaniu. Będzie to kolejny krok na drodze włączenia struktur IT we współdecydowanie o strategii i rozwoju całego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem pojawiających się nowych technologii, które dla zarządu staną się łatwiejsze do zrozumienia i łatwiejsze do uwzględnienia w planach inwestycyjnych.

W rozwój koncepcji cloud angażuje się obecnie wielu dostawców technologii. Jednym z nich jest firma Microsoft, która od początku jest aktywnym dostawcą usług IT wnoszącym wkład w postaci usług publicznych dostępnych w modelu prywatnym (np. Windows Azure) w centrach danych przedsiębiorstw.

Nie należy jednak zapominać, że istnieje wiele różnych koncepcji implementacji chmury. Duże przedsiębiorstwa mogą realizować cloud computing w postaci tak zwanej chmury prywatnej (private cloud). Dział IT udostępnia w niej infrastrukturę i aplikacje w formie usług wewnątrz korporacji. Ideami wspierającymi budowę tego typu rozwiązań są wirtualizacja i Service Oriented Architecture. Na drugim biegunie znajduje się realizacja chmury w postaci public cloud computing, w którym rola przedsiębiorstwa korzystającego z IT sprowadza się do wspomnianego wcześniej przez Ronalda Binkofskiego „konsumenta IT”, który podobnie jak konsument energii elektrycznej „podłącza się” do zasobów IT do gniazdka sieci energetycznej.

Istnieje również model hybrydowy, łączący zalety chmury prywatnej i publicznej. W modelu tym część usług świadczona jest wewnątrz chmury prywatnej, a część wewnątrz chmury publicznej. Rodzaj i zakres modelu cloud realizowanego w danym przedsiębiorstwie zależeć będzie zatem od jego potrzeb.
<br>

Dołącz do dyskusji

Bądź pierwszy i zostaw komentarz.