Zapraszamy na webinarium:

Jak skutecznie budować ekosystem cyberbezpieczeństwa?

13 czerwca 2022 | godz. 10:00

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WEBINARIUM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Webinariach organizowanych w siedzibie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego https://e-seminaria.pl zwanego dalej Serwisem należącego do IDG Poland SA, zasady korzystania z tej usługi, zasady ochrony danych osobowych uczestników oraz zasady odstąpienia od umowy.
 2. Serwis prowadzony jest przez International Data Group Poland S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 2/44, 00-131 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000156196, NIP: 113-00-16-276, (dalej również zwany jako „IDG Poland SA”), która odpowiada za techniczne aspekty związane z organizacją Webinariów

2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Webinarium - zorganizowane przez IDG Poland SA i Partnerów z podaniem daty oraz godziny spotkanie, w celu omówienia konkretnej tematyki w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również, debaty, seminaria, szkolenia, materiały VOD, itp. oraz wszystkie tego rodzaju spotkania organizowane przez IDG Poland S.A. i Partnerów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Webinarium może być nazywane także e-seminarium.
 2. Organizator - jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Spółkę International Data Group Poland SA, w skrócie IDG Poland SA, z siedzibą przy ul. Grzybowska 2/44; 00-131 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156196 oraz Partnerów Webinariów wymienionych oraz oznaczonych na stronie danego Webinarium.
 3. Partner Webinarium - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dostarcza treści oraz opiekę merytoryczną nad Webinarium. Partner Webinarium zapewnia wsparcie w postaci prelegentów (osoby merytoryczne) i/lub osoby wskazanej przez niego i występującej w jego imieniu podczas Webinarium oraz dostarcza Materiały Webinarium
 4. Materiał Webinarium – informacje, komentarze lub porady materiały eksperckie dotyczące tematyki Webinarium uzupełniające względem danego Webinarium.
 5. Uczestnik - osoba, która zarejestrowała swój udział w Webinarium. Uczestnikiem webinarium może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.
 6. Formularz rejestracyjny - dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
 7. Rejestracja – działanie podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Webinarium oraz zawarcie umowy z Organizatorem.
 8. Potwierdzenie rejestracji - potwierdzenie wyrażone kliknięciem w link w treści wiadomości e-mail, która została wysłana po zakończeniu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy przez Uczestnika z Organizatorem.
 9. Umowa z Uczestnikiem – umowa zawarta przez Uczestnika z Organizatorem, polegająca na dostępie do Webinarium, przesłaniu przez Organizatora na adres email podany w formularzu rejestracyjnym Uczestnika Materiałów Webinarium oraz kontakcie telefonicznym przez Organizatora.
 10. Serwis - stworzona przez IDG Poland platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Uczestnikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez IDG Poland i/lub Partnerów Webinariów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także Serwisem (internetowym) IDG Poland, Portalem (internetowym) IDG Poland, Wortalem (internetowym) IDG Poland oraz Witryną (internetową) IDG Poland.
 11. Zdarzenia losowe- zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne:
  • powódź,
  • pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja,
  • konflikt zbrojny,
  • awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku,
  • zamieszki uliczne,
  • katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie,
  • inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników konferencji w przypadku jej odbycia.
 12. Pliki elektroniczne - treści cyfrowe np. Materiał Webinarium przesyłane uczestnikowi w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym,
 13. Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827),
 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES IDG– oznacza stosowane przez IDG Poland S.A. zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności jest dostępna tutaj, Polityka cookies jest dostępna tutaj
 15. PDF - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania PDF,
 16. EPUB - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania EPUB;
 17. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 18. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinarium, Uczestnicy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet);
  2. przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itd.;
  3. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji cookies.
 2. Do korzystania z plików elektronicznych potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym czytnikach elektronicznych. Pliki z materiałami dotyczącymi tematyki webinarium mogą mieć postać plików PDF, DOC, XLS.

4. INFORMACJE O WEBINARIACH

 1. Informacje o webinariach dostępnych w Serwisie https://e-seminaria.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Potwierdzenie rejestracji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, przedmiotem której jest świadczenie usługi polegającej na dostępie do Webinarium, możliwości zadawania przez Uczestnika pytań Prelegentowi za pomocą usługi czatu (wyjątek stanowią materiały VOD), przesłaniu przez Organizatora Materiałów zapewnionych przez Partnera Webinarium, oraz kontakcie telefonicznym opiekuna Webinarium wyznaczonego przez Organizatora odnośnie tematyki Webinarium.
 3. Ceny Webinariów wskazane na stronie internetowej danego Webinarium są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili wypełnienia i wysłania formularza przez Uczestnika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania kwalifikacji Uczestników i w oparciu o grupę docelową, zawodową oraz o inne dane, za pomocą których możliwe będzie dokonanie kwalifikacji do uczestnictwa w Webinarium.

5. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 1. Organizator którym jest IDG Poland SA organizuje webinarium o wspólnie określonej tematyce.
 2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Webinarium zgodną z jej opisem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Webinarium w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych np. choroby prelegenta.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Webinariów i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
 5. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi, który spełnia warunki techniczne do udziału w Webinarium oraz do przesłania Materiałów Webinarium związanych z tematyką organizowanego Webinarium, a także do wykonania kontaktu telefonicznego na podany przez Uczestnika numer telefonu w celu konsultacji telefonicznych związanych z tematyką Webinarium.

6. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do Zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Uczestnika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 4. Aby dokonać rejestracji do Usługi webinarium należy:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej danego Webinarium poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz stanowiska i firmy, którą reprezentuje Uczestnik;
  2. zaakceptować niniejszy regulamin i Politykę Prywatności;

7. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena za udział w Webinarium jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie Webinarium.
 2. Uczestnictwo w niektórych Webinariach organizowanych przez Organizatora jest nieodpłatne. Informacje o tych webinariach oraz warunkach uczestnictwa w takich Webinariach Organizator zamieszcza na stronach Serwisu.

8. REKLAMACJA

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Uczestnik może zgłaszać pisemnie lub drogę emaliową. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Organizatora odpowiedzialny jest dział techniczny: [email protected]
 3. Organizator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Uczestnika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których Uczestnikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).
 2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Uczestnik może odstąpić od umowy, przesyłając IDG Poland SA jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 ust.1 Regulaminu, lub pod adresem elektronicznym [email protected]
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku złożenia przez Uczestnika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Organizator obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Uczestnikowi na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 7. Zamawiając produkt lub usługę (np. dostęp do serwisu), Konsument może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia.
 8. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Konsument może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator zastrzega, że webinaria mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Materiały Webinarium i ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Webinarium przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi Webinarium w przypadku gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usługi Webinarium w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

12. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. IDG Poland udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Serwisy internetowe i ich zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość") są chronioną prawem autorskim własnością IDG, licencjodawców oraz Partnerów Webinarium. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które IDG dostarcza Uczestnikom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
 3. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem „Copyright © 1999-2011 IDG Poland Wszelkie prawa zastrzeżone" chronione są prawami autorskimi na rzecz IDG Poland. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez IDG Poland w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 4. "IDG.pl", "IDG Poland S.A." oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi IDG. WSZYSTKIE znaki handlowe używane w Materiałach należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe IDG mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą IDG.
 5. IDG Poland informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 6. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez IDG Poland lub przez inny uprawniony podmiot.
 7. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy” zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Webinaria prezentowane na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i/lub Partnerem Webinarium, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Webinariów będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem i/lub Partnerem , a Uczestnikiem , który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. <span style="font-size: 10.0pt; font-family